ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
   
1. A tájékoztató célja, hatálya
1.1 A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a forum.hobbycnc.hu weboldalon (továbbiakban Weboldal) a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit.
1.2 A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében ("Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR"), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk."), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("Grtv.") rendelkezéseit.
1.3 A tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
   
2. Fogalom meghatározások
2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
2.2 Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza.
A Weboldal esetében adatkezelőnek minősül a V8 IT & MEDIA Kft. (1202 Budapest, Kölcsey u. 6.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-982628; adószáma: 23881990-2-43) mint a Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője.
2.3 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
2.4 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
2.5 Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalra regisztrál, és ennek keretében megadja a 3.1 pontban felsorolt adatait.
2.6 Külső szolgáltató: az adatkezelő által – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az adatkezelő külső szolgáltatónak tekinti a felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.
   
3. A kezelt személyes adatok köre
3.1 Az adatkezelő a Weboldal használatához kapcsolódóan kezelheti a felhasználó alábbi adatait: profilkép,név, becenév, születési idő, email cím, telefonszám, viber elérhetőség, skype azonosító, weboldal címe, lakcím (ország, irányítószám, város stb.), bemutatkozás, aktuális IP cím, tevékenységek időpontja és célja (belépés, oldalmegtekintés, kilépés stb.), operációs rendszerének és böngészőjének adatai.
3.2 A 3.1 pontban feltűntetett adatok közül a becenév és az email cím megadása kötelező a Weboldalon való regisztrációhoz.
A profilkép, név, születési idő, email cím, telefonszám, viber elérhetőség, skype azonosító, weboldal címe, lakcím (ország, irányítószám, város stb.), bemutatkozás a felhasználó saját döntése szerint megadható. A felhasználó rendelkezhet az általa megadott adatok valamint az utolsó tevékenységének időpontjának más felhasználók számára történő nyilvánosságra hozataláról.
3.3 Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot ún. cookie-kat helyez el. A cookie-k célja a Weboldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-kat a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
3.4 A Weboldal működése során technikai adatokat, melyek a felhasználó tevékenységei során generálódnak. Ezen adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzíti.
   
4. Az adatkezelés célja, jogalapja, elvei, módja, időtartama
4.1 Az adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
 1. A felhasználó azonosítása, a felhasználóval való kapcsolattartás,
 2. A felhasználói jogosultságok (a felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása,
 3. A felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint a hirdetések testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele,
 4. A Weboldal szabályzatának betartatása, szabályszegések megelőzése, szankcionálás,
 5. Statisztikák, elemzések készítése,
 6. A felhasználó által generált tartalmak közzétételéhez tárhely biztosítása,
 7. A Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele,
 8. Nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása,
 9. Felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt szolgáltatás, igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése,
 10. Az informatikai rendszer technikai fejlesztése,
 11. A felhasználók jogainak védelme,
 12. Az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
4.2 Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
4.3 Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
4.4 Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat jelen tájékoztatóban hivatkozottakon kívül harmadik félnek át nem adja. Bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. - harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.
4.5 A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a Weboldalról  ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a személyes adatok törlését iiletve az üzemeltető által kitiltásra nem kerül. Ez esetben a személyes adat az adatkezelő rendszereiből  részlegesen (profilkép, név, születési idő, telefonszám, viber elérhetőség, skype azonosító, weboldal címe, lakcím (ország, irányítószám, város stb.), bemutatkozás) törlődik.
Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, vagy annak gyanúja, a rendszer elleni támadás vagy annak gyanúja esetén,  jogos érdekeinek érvényesítése érdekében az adatkezelő jogosult a további adatkezelésre. Ezen személyes adatot az adatkezelő mindaddig nem törli ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A továbbra is kezelt adatok szükségesek a weboldal megfelelő működéséhez, az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez, azonban a továbbiakban más felhasználók számára nem elérhető (pl. beceneve helyett a "Törölt felhasználó" jelzés látható).
4.6 Az adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel
4.7 Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.
4.8 Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.
   
5. A felhasználó jogai, érvényesítésük módja
5.1 Az felhasználó által a weboldal használatához kapcsolódóan megadott személyes adatok a profil oldalon megtekinthetők, módosíthatók a becenév kivételével. Ugyanitt a felhasználó szabályozhatja, hogy mely adatokat kívánja a többi felhasználó számára nyilvánosan közzétenni. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt, módosított) adatok már nem állíthatók helyre.
5.2 A felhasználó személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a forumadmin@hobbycnc.hu címre küldött emailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható. Emailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált email címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára.
5.3 A felhasználó kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható
(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. A törlési kérelem megtagadásáról az adatkezelő minden esetben tájékoztatja a felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
A felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának az adatkezelő elérhetőségeire történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését.
5.4 A felhasználó kérheti, hogy az adatkezelő a felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.
5.5 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az adatkezelő a fent jelzett levelezési címen levélben vagy a forumadmin@hobbycnc.hu email címen.
5.6 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
   
6. Külső szolgáltatók
6.1 A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a jelen tájékoztatóban rögzített célra használja fel. A külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az adatkezelő részére. Az adatkezelő a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen tájékoztató keretében tájékoztatja a felhasználókat.
6.2 Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók: A Weboldalhoz kapcsolódóan az adatkezelő webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatókkal működik együtt. E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként emailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók: Google LLC.
6.3 Fizetést biztosító külső szolgáltatók: A szolgáltatások üzemeltetői az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásaik kapcsolódóan fizetést biztosító külső szolgáltatókkal szerződnek. A fizetést biztosító külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító külső szolgáltató honlapján érhető el. Az adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító külső szolgáltatók: CIB Bank Zrt., PayPal Inc.,
6.4 Egyéb külső szolgáltatók: Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel az adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Weboldalhoz - akár a felhasználó közreműködése által, akár anélkül - hozzáférnek, és ez által a felhasználókról vagy a Weboldalon folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként - önállóan vagy más külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva - alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC.
E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.
   
7. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
7.1 Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
A felhasználó következő belépéssel elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.
   


   
  KIEGÉSZÍTÉSEK, MÓDOSÍTÁSOK
   
2018-11-28  
5.1 2018.11.28 18:30-tól az 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' témába adásvétel céljából terméket, szolgáltatást meghírdetni csak akkor lehet, ha az eladó adatlapján a "Helység" mező ki van töltve és láthatóvá van téve a többi fórumtag számára.
Amennyiben a felhasználó ennek nem tesz eleget, a hirdetései nem jelennek meg a bejegyzések között.
Az 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma használata nem kötelező, csak lehetőség, mely az említett feltételhez kötött.
   
2018-12-01  
4.9 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlására itt is megjelenítésre kerül a Fórum szabályzat I/3 pontja.

"Az adminisztrátor jogosult a felhasználók által fórumon létrehozott bármilyen tartalom szükség szerinti megtekintésére. Ezzel együtt kötelezettséget vállal a tudomására jutott információk diszkrét és etikus kezelésére. Jogszabályi kötelezettség hiányában azt harmadik személynek nem adja át. (Pl. de nem kizárólag: szabályszegés gyanúja miatt privát levelezés megtekintése)."

valamint annak kiegészítése:

Az adminisztrátor jogosult a felhasználók által hibás bejelentkezésekkor használ jelszavak szükség szerinti megtekintésére. (Pl. de nem kizárólag: hibakeresés vagy szabályszegés gyanúja miatt).
Ezzel együtt kötelezettséget vállal a tudomására jutott információk diszkrét és etikus kezelésére. Jogszabályi kötelezettség hiányában azt harmadik személynek nem adja át.
Az érintet hibás jelszavakat mások által nem visszafejthető formában, elkülönítve tárolja.